ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ นางสาว กนกรัตน์ เสมทับ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

โครงการสอน
PC54505 วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา                                               3(2-2-5)     (Innovation, Technology and Information in Education)
อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556


คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้ การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


เนื้อหาบทเรียน
                หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศ    
                                            การศึกษา                           
                หน่วยการเรียนที่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
                หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                  หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.                รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2.                เทคนิควิธีสอน
2.1           การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
2.2           การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3           การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
-                     การซักถาม
-                     การอภิปราย
-                     การทำแบบฝึกหัด
-                     การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง
                ความมีเหตุผล
                ความพอประมาณ
                ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
-                     เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
-                     เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น
แหล่งเรียนรู้
1.                ห้องสมุด
2.                อินเตอร์เน็ต
3.                เอกสารประกอบการสอน
4.                ตัวอย่างเว็บบล็อก
5.                สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6.                ชุมชนท้องถิ่น

การบูรณาการกับความพอเพียง

"คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็จะมีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด - อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ - มีความคิดว่าทำอะไร ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข"ความพอเพียง คือคุณธรรม และความรู้
ความพอเพียง...เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
... ความพอเพียงนี้หมายถึงความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดิน สายกลาง รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน...ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบคอบ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันก็จะ ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ... คือ คุณธรรม
รัฐบาลในชุดปัจจุบันได้น้อมนำเอาปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นในหลักใหญ่ในแนวปฏิบัติคือ... ความรู้คู่คุณธรรม
โดย...แบ่งส่วนออกเป็นไตรภาคี คือ กลุ่มฐานราก เช่น ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายเล็ก ผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ และกลุ่มธุรกิจ เช่นสถาบันการเงินต่างๆ กับภาคของรัฐฯที่จักต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความพอดี
... โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรนั้นเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองสามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างไม่เดือดร้อน อันเป็นการสร้างความสุขที่มาจากคุณธรรม
แต่คุณธรรมที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจแก่มวลชนเท่าใดนัก ทั้งๆที่ภาครัฐจะพยายามรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไปอย่างต่อเนื่องก็ตาม ครั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รู้จักคำว่าคุณธรรม มากขึ้น โดยเน้นนำว่า...ถึงเวลา คุณธรรมนำสังคมไทย สู่การสร้างสังคม รู้รัก สามัคคี
เป็นการเสริมสร้างกระแสสังคม กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว สร้างพลังทางคุณธรรม และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจริยธรรมในสังคมเพิ่มมากขึ้น ในช่วงวันที่ 26 ถึง 28 มกราคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ซึ่งงานนี้จะเป็นลักษณะของ ตลาดนัดคุณธรรม ที่ไม่ต้องมีสินค้าคุณธรรมมาขายเหมือนตลาดทั่วๆไป แต่จะมีกลุ่มที่สร้างคุณธรรมตั้งแต่ ระดับเด็กๆนักเรียนจนถึงคนแก่ที่วัยหลังเกษียณ นำสิ่งที่ถือว่ามีคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมมานำแสดง...
โดย ฯพณฯ ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดงาน และ ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย กับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี จะเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ...คุณธรรม นำ สังคมไทย
เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกคุณธรรม-จริยธรรม อันเป็นปัจจัยในความพอเพียง ให้กลับมาสู่คนไทยในชาติอีกครั้งหนึ่ง...!!! 

การบูรณาการกับความซื่อสัตย์

         ก่อนอื่นต้องถามตัวคุณเองก่อนว่า คุณมีความซื่อสัตย์ ( Integrity) ในการทำงานมากน้อยแค่ไหน และแน่นอนว่าคงจะไม่มีใครตอบว่าตนเองไม่มีความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและเป็นที่ต้องการในทุกองค์การ ซึ่งความซื่อสัตย์นอกจากจะหมายถึงการ รักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว ความซื่อสัตย์ยังหมายรวมไปถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง และการปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎของบริษัท และยังพบว่าอีกว่ามีหลายองค์การได้กำหนดความซื่อสัตย์เป็นวัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) หรือคุณค่าร่วม ( Core Value)ที่เกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อที่อยากให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ

          แล้วทำไมคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ..... ความซื่อสัตย์ในการทำงานจะส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล ( Personal Attribute) ของตัวคุณเองที่คนอื่นมองหรือรับรู้ในตัวคุณว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์หรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานและองค์การของคุณเอง ทั้งนี้คุณลักษณะของความซื่อสัตย์จะมีความสำคัญและส่งผลต่อตัวคุณและต่อหน่วยงานหรือองค์การของคุณ ขอสรุปได้ดังต่อไปนี้

          1. การได้รับ ความไว้วางใจ จากหัวหน้างานของคุณ พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ย่อมทำให้หัวหน้างานพร้อมและกล้าพอที่จะมอบหมายงานที่สำคัญหรือเป็นความลับของบริษัทให้กับคุณ เพราะหัวหน้าไว้วางใจตัวคุณเพราะรู้ว่างานที่มอบหมายให้ไปนั้นคุณต้องทำเสร็จและข้อมูลที่คุณทำนั้นมีความถูกต้องอย่างแน่นอน
          2. ความน่าเชื่อถือ ได้ของตัวคุณ คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทั่งลูกค้าของคุณเอง เช่น ยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทำงาน เนื่องจากคุณไม่เคยที่จะขาดงานหรือมาสาย รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้นั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
          3. สร้างผลงาน ( Performance) ของตัวคุณ ความซื่อสัตย์ทำให้คุณมีโอกาสทำงานใหญ่หรือสำคัญ ซึ่งอาจเป็นงานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์การ โดยคุณจะมีโอกาสแสดงฝีมือการทำงานของคุณและโอกาสนี้เองย่อมจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลผลการปฏิบัติงาน     ( Performance) และมูลค่าเพิ่ม ( Added Value) ของตัวคุณเอง
          4. รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน/บริษัท หากคุณมีความซื่อสัตย์แล้วล่ะก็ ย่อมหมายถึงคุณไม่ได้เอาเปรียบหน่วยงานและบริษัท เนื่องจากคุณทำงานอย่างเต็มที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพย์สินของบริษัท และรวมถึงคุณไม่เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้คู่แข่งรับรู้ ซึ่งหมายถึงคุณกำลังรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานและบริษัทของคุณเอง


24 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อกออกแบบสวยสีสันน่าสนใจ แต่ว่าตัวหนังสือไม่ค่อยเด่น เนื้อหาเยอะน่าสนใจ อ่านง่าย มีรูปภาพกับวิดีโอเยอะดี โดยรวมดูดีจ้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบใจจ๊าคุนเพื่อน เค้าจะนำคำติไปปรับเปลี่ยนแก้ไข้นะ

   ลบ
 2. หัวบล็อกออกแบบได้สวย ตัวหนังสือเด่นชัด น่าสนใจ ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสือใหญ่ มีสีสันหลากหลาย น่าอ่าน ไม่เบื่อง่าย ส่วนด้านข้าง เราว่ามันใหญ่ไป แต่ก็ดูสวย โดยรวม สวยงาม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำชมนะหมูหวาน เ่ด่วจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขส่วนนั้นน่ะ

   ลบ
 3. หัวบล็อกออกแบบได้น่ารักมาก ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย สีสันสดใส มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพลง วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้สวยงามและสีบล็อกดูอ่อนหวานสบายตา โดยรวมสวยมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกออกแบบได้สวยคะมีสีสันที่โดนเด่น วางองค์ประกอบได้ดีคะ ในส่วนของเนื้อหาก็ครบถ้วนสีสันของตัวหนังสือเด่นมากคะ มีสื่อที่เป็นคลิปและรูปภาพสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเลยคะ

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. หัวบล็อกออกแบบได้น่ารักมาก ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย สีสันสดใส มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพล ทั้งหมดมีประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาชมขอใหทำดีแบบๆนี้ทุกๆบทนะครับ โดยรามทำได้สวยงามมากเลยครับ ทำดีแล้วครับทำต่อไป

  ตอบลบ
 7. บล็อกออกแบบได้สวยมาก เรียบง่ายน่าดู ตัวหนังสือกำลังพอดี น่าอ่าน สัสันในตัวหนังสือ มีหลากหลายดูแล้วเพลินตาดี มีการเว้นช่องว่างให้พักสายตาเป็นช่วงๆ มีวีดีโอ และเนื้อหาที่สนใจ น่าชม และฟังมาก หัวบล็อกออกแบบได้สวยมากเข้ากับพื้นหลังดี โดยรวมแล้วสวยเรีบยง่ายมากน่าอ่านและศึกษามาก

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกออกแบบได้น่ารักมาก ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย สีสันสดใส มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพลง วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้สวยงามและสีบล็อกดูอ่อนหวานสบายตา โดยรวมสวยมากครับผม

  ตอบลบ
 9. ตัวหนังสือหัวบล็อกโดดเด่นดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีตัวหนังสือชัดเจนภาพประกอบสวยงามเนื้อหาอ่านง่ายดีส่วนประกอบข้างๆครบถ้วนน่าสนใจโดยรวมแล้วสวยงามค่ะ

  ตอบลบ
 10. สวัสดีจร้า นางสาวกนกรัตน์ เสมทับ หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงาม สีสันสดใส น่าสนใจอ่าน เนื้อหาของบทครบถ้วนและสมบรูณ์ ควรปรับสีของตัวหนังสือ ส่วนลิงค์ทั้ง2ข้างเหมาะกับการเรียน ควรมีการใส่ที่ขันระหว่างของเนื้อหาแต่ละเนื้อหานะจะ

  ตอบลบ
 11. หัวบล็อกออกแบบได้สวยดีครับ จัดวางเนื้อหาได้น่าสนใจและดีมากสีตัวหนังสืออ่านง่ายและน่าสนใจ
  แต่ควรใส่รูปภาพแทรกในเนื้อหาเพื่อความน่าสนใจที่เพิ่มขึ้นและไม่น่าเบื่อจนเกินไปเพราะมีแต่หัวหนังสือ ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ถือว่าน่าสนใจมากทั้ง วีดีโอ และลิ้งความรู้ต่าง ๆ ที่นำมาประกำอบมนบล็อก โดยรวมถือว่าดีครับ :')

  ตอบลบ
 12. หัวบล๊อกดูลายตา พื้นหลัง กับตัวหนังสือคล้ายกัน จึงมองได้ยาก พื้นหลังสีดำ ทำให้อ่านเนื้อหาได้ยาก แต่ดีที่ตัวหนังสือมีสัน ทำให้มองดูชัดขึ้น รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหา โอเค ดี เรียบร้อย พื้นหลังสีดำ ทำให้เวลาคอมเม้น อ่านได้ยากเพราะกลมกลืนกับ สีตัวอักษร

  ตอบลบ
 13. เปรี้ยวเริ่มจากหัวบล็อกเลยนะจ๊หัวบล็อกโดยรวมแร้วสวยดีแต่สีเยอะไปหน่อยดูแล้วลายตา
  สีน่าจะน้อยกว่านี้หน่อยจะดีมากแล้วก็สวยมากกว่านี้ส่วนเนื้อหากำลังดีไม่มากและไม่น้อยเกินไป
  ตัวหนังสือกำลังพอดี น่าอ่าน สีสันในตัวหนังสือ มีหลากหลายดูแล้วเพลินตาดี มีการเว้นช่องว่างให้พักสายตาเป็นช่วงๆ มีวีดีโอ และเนื้อหาที่สนใจ น่าชม และฟังมาก หัวบล็อกออกแบบได้สวยมากเข้ากับพื้นหลังดี โดยรวมแล้วสวยเรีบยง่ายมากน่าอ่านและศึกษามาก

  ตอบลบ
 14. เริ่มจากหัวบล็อกเลยน่ะจร๊เปรี้ยว หัวบล็อกสวยมาก สีสีนสดใสน่าสนใจสามารถดึงดูดผู้ชมได้ดี เนื้อหาในบทเรียนก็น่าสนใจดีครบถ้วนสีสันชัดเจนแต่ตัวหนังสือมันตัวเล็กไปน่ะ สามารถให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมได้มาก ส่วนรูปภาพและวิดีโอก้อโอเคแล้ว สรุปองค์ประกอบโดยรวมโอเคจร้า ขอให้ทำได้ดีแบบนี้ทุกบทน่ะ

  ตอบลบ
 15. หัวบล๊อกออกแบบสวยดีนะส่วนเนื่อหาก็เยอะน่าสนใจ มีการนำรูปภาพมาใส่ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพลง วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้สวยงามและสีบล็อกดูอ่อนหวานสบายตา โดยรวมสวยดีนะ

  ตอบลบ
 16. ตกแต่งออกแบบหัวบล็อกได้สวยงามมากจ้า ใช้สีของตัวหนังสือสวยงามเหมาะมากสบายตาไม่แสบตาเกินไป และส่วนของเนื้อหาก็มากพพอสมควรตัวหนังสือไม่ตัวเล็กมากเกินไปแต่สีตัวหนังสือควรปรับให้สีเข้มนิดนึงนะจะได้ไม่แสบตา ส่วนลิงค์ด้านข้างมีคลิปวีดิโอ ภาพ ทำให้มีความน่าสนใจเมื่อผู้เข้ามารับชมมากขึ้น โดยรวมๆแล้วดีมาก

  ตอบลบ
 17. เปรี้ยว กนกรัตน์ : หัวบล็อกสวยดีจ้า ตัวหนังสืออ่านง่าย สีไม่จัดจ้านเกินไป อ่านแล้วสบายตา เนื้อหาแน่นแบะครบถ้วน สื่อวีดีโอน่าสนใจดี โดยรวมดีมากจ้า :)

  ตอบลบ
 18. สวัสดี "เปรี้ยว" จากที่รเาได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกอื่นๆมาก แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร เรื่องเนื้อหา อ่านง่ายดีนะ มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ